Như một sở thích, như một đam mê và như một cách giết thời gian, những bức ảnh này là của tui. Đối với tui, nó là nghệ thuật.